Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Herroepingsvoorwaarden – Stichting Aliran Tenaga Dalam Webshop
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
en/of diensten door Stichting Aliran Tenaga Dalam worden geleverd of door een derde partij op basis
van een afspraak tussen die derde en Stichting Aliran Tenaga Dalam;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of
stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. Stichting Aliran Tenaga Dalam: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten van Stichting Aliran Tenaga Dalam op afstand aan consumenten aanbiedt; en de
bestuurders ervan die namens de stichting optreden.
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Stichting Aliran Tenaga Dalam en de
consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; Deze wordt echter standaard bij
deze Algemene voorwaarden ter inzage aangeboden.
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van Stichting Aliran Tenaga Dalam
Rechtspersoon Stichting Aliran Tenaga Dalam
Sperwerstraat 2 6823 DP Arnhem
KvK nr. 65169182
BTWnr.NL856005733B01
IBAN NL97RABO 0308 721 276

Bestuur R.E. Artz voorzitter
Bestuur I.A. Kreule secretaris / penningmeester

http://www.aliran.nl
info@aliran.nl


Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle aangeboden producten en diensten van de
Stichting Aliran Tenaga Dalam, aangeboden en/of afgenomen via de website http://www.aliran.nl
En op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stichting Aliran Tenaga Dalam en
consument betreffende deze producten en diensten.
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stichting Aliran
Tenaga Dalam voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij Stichting Aliran Tenaga Dalam zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte oplage heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod op de Webshop van Stichting Aliran Tenaga Dalam op http://www.aliran.nl
vermeld.
2. De aangeboden orakeldecks Aliran Tenaga Dalam – Kaarten van Stille kracht ©2016 editie
maart/april 2016, omvat een totaal van 100 sets. De omslagetuis waarin de kaarten en de
handleiding gevat zijn hebben per dessin een beperkte oplage tot maximaal 15 stuks. Indien door
de consument een dessin gereserveerd is, en de reservering van dit dessin door Stichting Aliran
Tenaga Dalam is bevestigd, heeft deze reservering voorrang in de verkoop aan de betreffende
consument. (nb eerste uitgave was (C)2015)
3. Het aanbod bevat een door Ivonne Kreule vervaardigd orakeldeck Aliran Tenaga Dalam – Kaarten
van Stille Kracht © 2016.
De inhoud bevat 33 orakelkaarten met afbeeldingen en handleiding, gevat in
stoffen omslag etui met divers dessin. De dessins hebben ter verduidelijking voor de consument en
Stichting Aliran Tenaga Dalam namen gekregen waarmee het specifieke motief wordt aangeduid. De
omslagetuis zijn met zorg handgemaakt, alle omslagetuis zijn uniek vervaardigd. Plaatsing van de
specifieke motieven op de stoffen verschillen per etui. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in
het aanbod kunnen voorkomen en binden Stichting Aliran Tenaga Dalam niet.
4. Producten die door Stichting Aliran Tenaga Dalam worden verkocht zijn geen geneesmiddelen. Raadpleeg uw arts voor de juiste diagnose en aanpak van uw gezondheidsklachten.
5. Het aanbod van Stichting Aliran Tenaga Dalam omvat alle voorkomende diensten zoals
deze zijn aangeboden op de website http://www.aliran.nl . Zoals (maar niet beperkt tot) cursus energiewerk,
thema workshops, Volle Maan viering, lezingen, bushcraft activiteiten en producten, individele begeleiding healing sessies, verdiepingsbijeenkomsten op basis van kebatinan, rituelen op maat, energetische
reinigingen. En producten die voortkomen uit de Aliran Tenaga Dalam, en / of aanverwante producten
die het stichtingdoel van Stichting Aliran Tenaga Dalam helpen mogelijk maken.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Alsmede het percentage
BTW dat al dan niet geheven wordt op het product en de dienst.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod op de Webshop van Stichting Aliran tenaga Dalam via http://www.aliran.nl langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stichting Aliran Tenaga Dalam onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Stichting Aliran Tenaga Dalam is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt via http://www.aliran.nl treft Stichting Aliran Tenaga Dalam passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
4 . Stichting Aliran Tenaga Dalam kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Stichting Aliran Tenaga Dalam op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Stichting Aliran Tenaga Dalam zal middels kennisgeving van deze Algemene Voorwaarden van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht meedelen en het modelformulier voor herroeping verstrekken, tevens volgende informatie meedelen:
a. het adres van Stichting Aliran Tenaga Dalam waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van deovereenkomst op afstand;
e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping zoals gegeven is onder Artikel 8 lid 7.


Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. Indien de consument het aanbod op de Webshop van Stichting Aliran Tenaga Dalam langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stichting Aliran Tenaga Dalam onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Stichting Aliran Tenaga Dalam is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Nadat de overeenkomst tussen de consument en Stichting Aliran Tenaga Dalam
door Stichting Aliran Tenaga Dalam is bevestigd, kan de consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden mits de consument de dienst nog niet heeft betaald. Stichting Aliran Tenaga Dalam mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Stichting Aliran Tenaga Dalam mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij de diensten

4. Wanneer de consument door ziekte of onvoorziene omstandigheden verhinderd is te komen, en dit communiceert 3 dagen tot 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst, is de consument gerechtigd een vervanger in zijn/haar plaats te laten deelnemen. Stichting Aliran Tenaga Dalam zal de reeds betaalde kosten niet retourneren.
4a. Wanneer consument een dienstenovereenkomst is aangegaan voor een dagactiviteit, meerdaagse of meerwekelijkse cursus, dient het cursus bedrag binnen de gestelde factuurtermijn te zijn betaald. Tenzij hierover nadrukkelijke afspraken zijn gemaakt met Stichting Aliran Tenaga Dalam. Wanneer consument gedurende deelname aan deze meerdaagse / meerwekelijkse dienst alsnog besluit af te zien van deelname, kan consument een vervanger in zijn/haar plaats laten deelnemen. Stichting Aliran Tenaga Dalam zal de kosten van de dienst niet retourneren. Bij absentie van consument valt hieraan door consument geen verdere financiele rechten te ontlenen.
5. Wanneer de consument zonder enige communicatie over annulering en /of absentie, zich onttrekt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die is aangegaan met Stichting Aliran Tenaga Dalam, vervalt het herroepingsrecht van de consument.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van het invullen van de gegevens onder artikel 8.7 voor herroeping, of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
Stichting Aliran Tenaga Dalam.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt
de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Stichting Aliran
Tenaga Dalam. Dit hoeft niet als Stichting Aliran Tenaga Dalam heeft aangeboden het product zelf af
te halen, of hierover andere afspraken heeft gemaakt met de consument. De consument heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
van rechtswege ontbonden.
7(deze gegevens alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, en richten aan):
Stichting Aliran Tenaga Dalam
Sperwerstraat 2 6823 DP Arnhem
Info@aliran.nl

"Ik deel u hierbij mede,
dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
danwel de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,herroep.

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is."Artikel 9 - Verplichtingen van Stichting Aliran Tenaga Dalam bij herroeping
1. Als Stichting Aliran Tenaga Dalam de melding van herroeping door de consument op elektronische
wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
n.v.t.


Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de tot stand koming van de overeenkomst worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.Het staat de stichting vrij prijzen van producten en diensten aan te passen, mits dit voorafgaand aan de tot standkoming van een nieuwe overeenkomst duidelijk door de stichting is gecommuniceerd.
2.Het staat Stichting Aliran Tenaga Dalam vrij kortingsacties aan te bieden en te wijzigen naar eigen
inzicht. Aan de toekenning van de kortingscodes door Stichting Aliran Tenaga Dalam kunnen door de
consument geen rechten worden ontleend.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst, aansprakelijkheid en extra garantie
1. Stichting Aliran Tenaga Dalam staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Op door Stichting Aliran Tenaga Dalam geleverde producten wordt geen extra garantie verstrekt.
De producten en diensten van Stichting Aliran Tenaga Dalam zijn met de beste intenties en naar
beste kunnen vormgegeven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod kunnen
voorkomen en binden Stichting Aliran Tenaga Dalam niet.
3. Bij afname en gebruik van de producten van Stichting Aliran Tenaga Dalam; alsook bij afname en
deelname van de diensten en activiteiten van Stichting Aliran Tenaga Dalam, blijft de
consument te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deugdelijke toepassing ervan. Eventueel
opgelopen ongemak, letsel, en/of schade aan persoonlijke eigendommen, binden de Stichting Aliran
Tenaga Dalam niet.


Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. Stichting Aliran Tenaga Dalam zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Stichting Aliran Tenaga Dalam kenbaar
heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
Stichting Aliran Tenaga Dalam geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten van Stichting Aliran Tenaga Dalam berust
bij Stichting Aliran Tenaga Dalam tot het moment van verzending naar de consument of naar een
vooraf aangewezen en aan Stichting Aliran Tenaga Dalam bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Stichting Aliran Tenaga Dalam brengt de consument
op de hoogte van het moment waarop de bestelling verstuurd wordt.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten van de consument gedurende deelname
aan een activiteit van Stichting Aliran Tenaga Dalam ,berust bij de consument. Zie ook Artikel 12 lid 3.


Artikel 14 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
de consument verschuldigde bedragen voor betaling van producten en diensten van Stichting Aliran
Tenaga Dalam te worden voldaan door betaling vooraf aan verzending van product, en voorafgaand aan de levering van de dienst.
De betalingen komen tot stand via de bestel- en betaalprocedure op de Webshop van Stichting Aliran Tenaga
Dalam: via http://www.aliran.nl of in overleg met en na bevestiging van Stichting Aliran Tenaga Dalam per mail.
Stichting Aliran Tenaga Dalam neemt de order in verdere behandeling nadat de volledige kosten zijn voldaan.
2. Contante betalingen voor producten en diensten van Stichting Aliran Tenaga Dalam kunnen
geschieden bij afhalen van het product en bij deelname aan de activiteit, nadat de bestelling heeft
plaatsgevonden op bovengenoemde webshop, wanneer hierover deze afspraken gemaakt zijn tussen
Stichting Aliran Tenaga Dalam en de consument.
3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, in overleg met
Stichting Aliran Tenaga Dalam, dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor betaling
van de producten en diensten van Stichting Aliran Tenaga Dalam, vóóraf volledig te worden voldaan.
Betalingen van de bestellingen via de webshop van de stichting worden voldaan op rekening van
Stichting Aliran Tenaga Dalam via bankrekening nummer NL97RABO 0308 721 276
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan Stichting Aliran Tenaga Dalam te melden.Artikel 15 - Klachtenregeling
1. De producten en diensten van Stichting Aliran Tenaga Dalam zijn met de beste intenties en
naar beste kunnen vormgegeven. Stichting Aliran Tenaga Dalam staat er voor in dat de
producten en/of diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid van dit product. Stichting Aliran Tenaga Dalam gebruikt in het werken met
kruiden, bij de vervaardiging van Obat en Jamu, uitsluitend producten ten behoeve van
ondersteuning van goede gezondheid. Bij ziekte en medische indicatie
adviseert Stichting Aliran Tenaga Dalam de voorschriften van arts en medisch specialist op te
volgen.
2. De Aliran Tenaga Dalam – Kaarten van Stille Kracht zijn door Stichting Aliran Tenaga Dalam
handgemaakt en in eigen beheer uitgegeven, in kleine oplage. Op geleverde producten
wordt geen extra garantie verstrekt. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod kunnen voorkomen en binden Stichting Aliran Tenaga Dalam niet.
3. De consument blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een deugdelijk gebruik van de
producten en diensten uit het aanbod van Stichting Aliran Tenaga Dalam. Alsmede voor
deelname aan de activiteiten van Stichting Aliran Tenaga Dalam.
4. Wanneer zich desondanks klachten voordoen, behandelt Stichting Aliran Tenaga Dalam deze
klachten met zorg, of laat deze behandelen door een door Stichting Aliran Tenaga Dalam
hiervoor aangewezen bekwame vertegenwoordiger.
5. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk, maar binnen 10
dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, volledig en duidelijk
omschreven, worden ingediend bij Stichting Aliran Tenaga Dalam.


Artikel 16 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Stichting Aliran Tenaga Dalam en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.